Algemene voorwaarden


Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. De voorwaarden die voor u van toepassing zijn, krijgt u bij iedere offerte/overeenkomst digitaal of op papier meegeleverd. De voorwaarden zoals die op de website zijn gepubliceerd zijn de actuele voorwaarden en kunnen dus afwijken van de voorwaarden zoals die voor u van toepassing zijn.


Artikelen

Definities
Werkingssfeer
Offerte
Totstandkoming van de overeenkomst
Verplichtingen van Heuwenberg
Verplichtingen van de opdrachtgever
Meerwerk
Onderhoudsabonnement
Beëindiging onderhoudsabonnement
Overmacht
Oplevering
Zekerheid
Betaling in termijnen
Termijnbedragen en onderhoudsabonnement
De eindafrekening
Niet – nakoming van de betalingsverplichting
Garantie
Geschillenregeling
Algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. De voorwaarden die voor u van toepassing zijn, krijgt u bij iedere offerte/overeenkomst digitaal of op papier meegeleverd. De voorwaarden zoals die op de website zijn gepubliceerd zijn de actuele voorwaarden en kunnen dus afwijken van de voorwaarden zoals die voor u van toepassing zijn.


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 

 1. Heuwenberg
  Heuwenberg schilderwerken, gevestigd te Hengelo (o), Vondelstraat 41.
 2. Opdrachtgever
  De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon aan die aan Heuwenberg opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Overeenkomst
  Alle tussen opdrachtgever en Heuwenberg gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door Heuwenberg.
 4. Onderhoudsabonnement
  Een voor een bepaalde periode tussen Heuwenberg en de opdrachtgever af te sluiten onderhoudsovereenkomst ten behoeve van het gedurende die periode op basis van een werkschema te plegen onderhoud aan het door opdrachtgever opgegeven object.
 5. Regie
  Het verrichten van werkzaamheden waarbij achteraf de werkelijke uren en materialen en andere kosten in rekening worden gevracht.
 6. Aanneemsom
  Het verrichten van werkzaamheden tegen een van te voren vastgesteld bedrag.

Artikel 2 - Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Heuwenberg gesloten overeenkomsten tussen Heuwenberg en opdrachtgever.
 2. Afwijkingen op algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Heuwenberg en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. Vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepaling in acht wordt genomen.
 4. Heuwenberg is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden 1 maand na bekendmaking aan opdrachtgever van kracht. Indien de opdrachtgever niet instemt met de wijzigingen heeft de opdrachtgever het recht om, tot het tijdstip van inwerkingstredring van de wijzigingen, de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Artikel 3 - Offerte

 1. De offerte voor werk wordt schriftelijk of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 3. Mondelinge afspraken en bedingen binden Heuwenberg pas nadat deze schriftelijk door Heuwenberg zijn bevestigd.
 4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van elk der partijen de totstandkoming van de overeenkomst door andere middelen te bewijzen.
 5. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 6. De offerte vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.
 7. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht. Bij de prijsvormingsmethode regie doet Heuwenberg een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. Uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). Heuwenberg kan op verzoek van de opdrachtgever een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemenvan een richtprijs.
 8. De offerte vermeldt de betaalwijze.
 9. De offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk of digitaal, aan Heuwenberg.
 2. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en Heuwenberg met instemming van opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de offerte te hebben aanvaard.

Artikel 5 - Verplichtingen van Heuwenberg

 1. Heuwenberg zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Heuenberg neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Eventuele financiële gevolgen van de wijzigingen in voorschriften tussen datum offerte en uitvoering van het werk zullen worden verrekend, mits Heuwenberg de opdrachtgever van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld. De opdrachtgever heeft op haar beurt het recht in dat geval de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 3. Heuwenberg is niet aansprakelijk voor het door hem uitgevoerde werk op een ondeugdelijke ondergrond, mits Heuwenberg de opdrachtgever tijdig ter zake heeft gewaarschuwd en desalniettemin de opdrachtgever uitvoering van de werkzaamheden op de ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd.

Artikel 6 - Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt Heuwenberg in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Heuwenberg tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
 3. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
 4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Heuwenberg behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk Daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever Heuwenberg daarvan tijdig in kennis te stellen.
 5. Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan Heuwenberg te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
 6. Zolang de opdrachtgever een overeengekomen verplichting niet nakomt heeft Heuwenberg het recht om de eventueel overeengekomen uitvoeringstermijn op te schorten, als bedoeld in artikel 6:52 BW. De opschortingsbevoegdheid heeft Heuwenberg ook indien opdrachtgever een of meer betalingstermijnen van het onderhoudsabonnement heeft overschreden.
 7. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

  • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzigingen;
  • Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  • Het niet of niet adequaat treffen van maatregelen om (gevolg) schade te voorkomen;

  Heuwenberg is op zijn beurt verplicht om bij constatering van bovenstaande punten de opdrachtgever daarop te wijzen.


Artikel 7 - Meerwerk

 1. De opdrachtgever kan nadat de overeenkomst is gesloten in overeenstemming.
 2. Meerwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of digitaal overeengekomen.
 3. Heuwenberg is niet verplicht om aan het verzoek om meerwerk te verrichten te voldoen.
 4. Opdrachtgever aanvaardt dat door extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 en 2 de overeengekomen of verwachte opleveringsdatum en/of de wederzijdse verantwoordelijkheden kan/kunnen worden beïnvloed.

Artikel 8 - Onderhoudsabonnement

 1. Het met de opdrachtgever gesloten onderhoudsabonnement wordt uitgevoerd op basis van de in de offerte omschreven wijze en de daarbij behorende bijlagen.
 2. Heuwenberg heeft het recht om de overeengekomen prijs te verhogen, indien aan haar door derden kostprijsverhogende kosten worden doorberekend die betrekking hebben op de prestatie en/of bij een geïndexeerde aanbieding, het gebruikte indexeringspercentage en het werkelijke inflatiepercentage meer dan 2% afwijken. Een prijsverhoging wordt schriftelijk aan de opdrachtgever medegedeeld.
 3. De eerste betaling van de opdrachtgever vindt plaats binnen 14 dagen na de oplevering van de werkzaamheden die in het eerste jaar uitgevoerd dienen te worden.
 4. Bij jaarbetaling vindt in de daarop volgende jaren de betaling van het onderhoudsabonnement plaats in dezelfde maand als in waarin het onderhoudscontract is ingegaan.
 5. Bij betaling per maand vindt, na de eerste betaling, betaling door de opdrachtgever maandelijks plaats.

Artikel 9 - Beëindiging onderhoudsabonnement

 1. De opdrachtgever kan het onderhoudsabonnement per maand tussentijds opzeggen door middel van een aangetekende brief aan Heuwenberg. De opdrachtgever is Heuwenberg alsdan verschuldigd:

  • Het geschil tussen de reeds betaalde abonnementsbedragen en het reeds uitgevoerde werk.
  • Administratiekosten 125,- euro excl. BTW.
 2. Het onderhoudsabonnement eindigt op het moment waarop de in het onderhoudsabonnement genoemde werkzaamheden zijn voltooid en Heuwenberg voor de verrichte werkzaamheden betaling heeft ontvangen.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 11 - Oplevering

 1. Indien voor bepaalde werkzaamheden een opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip is aangegeven, dan is dit – tenzij uitdrukkelijk Aangegeven – nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de opleveringsdatum/ het afgesproken tijdstip of tijdvak, dient de opdrachtgever Heuwenberg schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Heuwenberg een termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 2. Het werk is opgeleverd wanneer Heuwenberg aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

  • Uiterlijk 14 werkdagen zijn verstreken nadat de opdrachtgever van Heuwenberg bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
  • De opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruiksneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Artikel 12 - Zekerheid

 1. Heuwenberg kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
 2. Na het sluiten van de overeenkomst kan Heuwenberg zekerheid bedingen, indien hij goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.
 3. Indien en zolang de opdrachtgever weigert, of niet in staat is zekerheid te stellen is heuwenberg gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.

Artikel 13 - Betaling in termijnen

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Heuwenberg zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de verdere betaling van termijnen op te schorten.

Artikel 14 - Termijnbedragen en onderhoudsabonnement

 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het zorg dragen van de periodieke betalingen.
 2. Verschuldigde betalingen dienen op de eerste van de maand op de rekening van Heuwenberg te zijn bijgeschreven.

Artikel 15 - De eindafrekening

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Heuwenberg bij de opdrachtgever de eindafrekening in.
 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, en van het eventueel uitgevoerde meerwerk.
 3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer -en /of minderwerk opgenomen.
 4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens uitgevoerd meerwerk.
 5. Betaling van de eindafrekening vindt plaats vinnen twee weken na ontvangst van de rekening.

Artikel 16 - Niet - nakoming van de betalingsverplichting

 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Is de niet tijdige betaling het gevolg van een vermeende klacht of gebrek aan de uitgevoerde werkzaamheden bij oplevering, is de opdrachtgever slechts gerechtigd het bedrag in te houden betrekking hebbend op het betwiste gedeelte. De opdrachtgever volgt vervolgens de geschillenregeling volgens artikel 17.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Heuwenberg rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12 Lid 1, artikel 13 lid 2 tot de dga van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente conform artikel 6: 119 van het burgerlijk wetboek.
 3. Heuwenberg is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemem. Indien Heuwenberg hiertoe overgaat, zijn de daarvan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 12 en /of 13 in gebreke blijft, is Heuwenberg gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of digitaal heeft gesommeerd tot betaling over te gaan.
 5. Heuwenberg blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. Een betaling van de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens ter voldoening van de vordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken de bepalingen tot mindering op de hoofdsom.

Artikel 17 - Garantie

 1. Heuwenberg garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband hoedt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat Heuwenberg ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
 2. Kwaliteitsnorm 1

  Deze norm is zeer geschikt voor schilderwerk dat goed en snel geschilderd moet worden.Door het mooi in de lak te zetten krijgt de woning of bedrijfspand weer uitstraling. En bent u voor de komende jaar vrij van onderhoud.

   
  Zeer geschikt voor:
  • Beperkt budget
  • Woning welke verkocht moet worden
  • Schilderen van muren
   
  Werkzaamheden:
  • Wassen
  • Kitten waar nodig
  • Grof schuren
  • Afplakken
  • Schilderen
   
 3. Kwaliteitsnorm 2

  Deze norm is zeer geschikt voor (nieuw) schilderwerk dat extra goed geschilderd moet worden. Door het gebruik van hoogwaardige materialen krijgt het een uitstekende uitstraling. En bent u voor de aankomende 2 jaar vrij van onderhoud.

   
  Zeer geschikt voor:
  • Herstelwerkzaamheden houtwerk
  • Onbehandeld / nieuw houtwerk
  • Dakgoten en dakkapellen
   
  Werkzaamheden:
  • Wassen
  • Plamuren en/of kitten
  • Grof schuren
  • Afplakken
  • Grondverf
  • Fijn schuren
  • Schilderen
   
 4. Kwaliteitsnorm 3

  Deze norm is voor (nieuw) schilderwerk dat perfect geschilderd dient te worden. Door gebruik te maken van alleen de allerbeste materialen krijgt het een sublieme uitstraling. En bent u voor de aankomende 3 jaar vrij van onderhoud.

   
  Zeer geschikt voor:
  • Renovatie houtwerk
  • Slijtvaste oppervlaktes
  • Entrees
   
  Werkzaamheden:
  • Wassen
  • Oude kit verwijderen
  • Plamuren en kitten
  • Grof schuren
  • Afplakken
  • Grondverf
  • Fijn schuren
  • Schilderen
  • Fijn schuren
  • Schilderen

Artikel 18 - Geschillenregeling

 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig gemaakt worden. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Heuwenberg beslissend.
 3. Garantie glaszetten: Heuwenberg garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.
 4. Garantie behangen: Heuwenberg garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

Laatst bijgewerkt: vrijdag 28 augustus 2020